เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
(ยกเว้น วันที่ 12-13 เมษายน จะเป็นวันหยุด งดรับสมัครและติดต่อ)