ประกาศ

ประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการเรียน นักศึกษาทุกชั้นปี
ในวันที่ 27 กันยายน 2557 ลงทะเบียนเวลา 8.30-9.00 น.
นักศึกษาจะต้องพาผู้ปกครองหรือผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจ (มีหนังสือเขียนมอบอำนาจมา) มาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ดูรายละเอียดค่าเล่าเรียนที่ต้องชำระ

สำหรับผู้กู้ กยศ. ให้เข้าระบบเพื่อทำการบันทึกแบบยืนยันกู้ในภาคเีีรียนที่ 2/2557
และดำเนินการพิมพ์ใบออกมาส่ง อ.มงคล นาคจุ้ย ตามกำหนดที่ได้แจ้งไปก่อนหน้านี้