ประกาศ
วันที่ 13 - 14 เมษายน 2557 เป็นวันหยุด งดรับสมัครนักศึกษาหรือติดต่อขอรับเสื้อผ้า อุปกรณ์เครื่องเขียนต่าง ๆ
และจะเปิดทำการปกติในวันที่ 15 เมษายน 2557

 
 

ประกาศ

แจ้งถึงน้องๆที่มาสมัครเรียนไว้ (ปวช.1)ให้ติดต่อขอรับหนังสือเรียนและชุดนักเรียน
ได้ที่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2557 นี้ ภายในเวลาทำการ 0800-1630

โดยให้มีผู้ปกครองมาด้วยและเตรียมเอกสารต่อไปนี้
มาด้วย

1.วุฒิการศึกษา(ปพ.1)ฉบับจริง และให้ถ่ายเอกสาร
มาอีก 2 ชุด

2. สำเนาบัตรประชาชน ของนักเรียนและของ
ผู้ปกครอง (ถ่ายให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน) 2 ชุด

หากมีข้อสงสัยให้โทรถามครับ