ประกาศ

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ทุกชั้นปี
ในวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557 ให้นักศึกษามาเรียนโดยพร้อมเพรียงกัน

นักศึกษาคนใดยังไม่ส่งใบลงทะเบียน (พร้อมชำระค่าเล่าเรียน) ให้นำมาส่งอาจารย์ที่ปรึกษาในวันเปิดภาคเรียน และสามาระชำระค่าเล่าเรียนได้ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เท่านั้น หากเกินกำหนดต้องชำระค่าปรับกรณีล่าช้า 100 บาท

ดูรายละเอียดค่าเล่าเรียนที่ต้องชำระ

 

 

สำหรับผู้กู้ กยศ. ให้เข้าระบบเพื่อทำการบันทึกแบบยืนยันกู้ในภาคเีีรียนที่ 2/2557
และดำเนินการพิมพ์ใบออกมาส่ง อ.มงคล นาคจุ้ย ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557